Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/a dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), zwane dalej Wspólnotą. W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pan/i kontaktować się e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby wspólnoty.

Cele i podstawy przetwarzania Pani/a danych są następujące:

Pana/i dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, sytuacji zawodowej, udziału w innych wspólnotach, przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z udziałem w spotkaniach Wspólnoty (otwartych, spotkaniach komórki i innych), rekolekcjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę, a w przypadku członków Wspólnoty lub osób ubiegających się o członkostwo także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO t.j. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień Statutu oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Wymienione wyżej Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celach ewidencyjnych, w celu kontaktu z Panem/nią, przydziału do komórki, informowania o sprawach związanych ze Wspólnotą, proponowania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę, w formie e-mail, telefonicznej i wiadomości tekstowych. Pana/i dane przetwarzane są także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach Wspólnoty Pana/i dane osobowe udostępniane są tylko upoważnionym osobom – członkom Moderacji, animatorowi komórki, liderom diakonii tylko w celach związanych z realizacją zadań Wspólnoty.

Pani/a dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: ośrodki rekolekcyjne, organizacje chrześcijańskie – tylko kiedy jest to niezbędne w celu realizacji zadań Wspólnoty lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Nie przekazujemy Pani/a danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/a dane udostępnione podczas spotkania „Pierwszych kroków” przechowujemy przez okres Pana/i udziału w spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę do czasu aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli były przetwarzane na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizują. Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Pana/nią danych jest warunkiem udziału w spotkaniach komórek Wspólnoty, rekolekcjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę, a także warunkiem członkostwa we Wspólnocie. Możemy wymagać od Pana/i podania innych danych, jeżeli wynika to z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/i swoich danych możemy odmówić Panu/i możliwości udziału w spotkaniach Wspólnoty, a członkostwo we Wspólnocie jest niemożliwe.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)