Spotkania wtorkowe w kościele

Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Category : Arek
Homilia ks. Romana w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Czytania: Dz 2, 36-41, J 20, 11-18...Read detail
Category : Arek
Świadectwo Marcina Ostrowskiego, założyciela Fundacji Ja Jestem, o doświadczeniu Bożego miłosierdzia. O tym, jak ono zmienia perspektywę w życiu, i jak Bóg prowadzi przez codzienne wydarzenia...Read detail
Category : Arek
Homilia ks. Marka Nowakowskiego podczas Eucharystii wspólnotowej. Czytania Dz 7, 51 - 8 1a, J 6, 30-35...Read detail
Category : Arek
Konferencja ks. Romana o powołaniu. Świadectwa kleryków z WSMD oraz świadectwa misjonarzy z Indii...Read detail
Category : Arek
Konferencja o chrześcijańskich źródłach integracji europejskiej oraz o osobie R. Schumana...Read detail
Category : Arek
CHARIS czyli ekumeniczny strumień łaski Ducha Świętego dla całego Kościoła to rzeczywistość, którą w Zesłanie Ducha Świętego zainauguruje w Rzymie papież Franciszek. Czym jest charis i jak odnosi się do nas?..Read detail
Category : Arek
Category : Arek
Głosi ks. Piotr Marchalewski...Read detail
Category : Arek
Świadectwo Mateusza i Izy o doświadczeniu Jezusa i o wspólnocie...Read detail

Spotkania domowe

Category : admin
„Idźcie oto was posyłam” – to temat pierwszej konferencji w nowym roku 2018-2019. Cały rok po naszym XX-leciu będzie w temacie - ROZPAL NA NOWO CHARYZMAT...Read detail
Category : Arek
„Jak Ojciec mnie posłał – tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego.” J 20, 21-22. Wszystko rozpoczęło się od zesłania Ducha Świętego. Apostołowie byli razem z Maryją, modlili się i Duch Święty zstąpił na nich.....Read detail
Category : Arek
Bądź hojny i pozwól, aby Duch Święty mógł przez ciebie działać. Miej serce sługi podobne do serca Jezusa. „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 4)...Read detail
Category : Arek
Świadectwo wiary to przywilej i obowiązek każdego chrześcijanina. Nie możemy ukrywać wiary – nie możemy bać się ośmieszenia, odrzucenia, krytyki. Wiara nie jest naszą własnością prywatną – jest darem Boga, którym mamy dzielić się z innymi...Read detail
Category : Arek
Kościół nie jest klubem rzekomo doskonałych, lecz zgromadzeniem pojednanych grzeszników, zmierzających do Chrystusa z wszystkimi ich ludzkimi słabościami. Komórka to mała grupa osób nieustannie się rozmnażająca i wzrastająca wewnątrz której istnieją relacje OIKOS, która stara się ewangelizować, formowa uczniów, i realizować własną posługę w codziennych relacjach...Read detail
Category : Arek
Konferencja ks. Romana na spotkania domowe komórek...Read detail
Category : Arek

Dary łaski – charyzmaty nie są dla wybranych, wyjątkowych ludzi. Bóg obdarza wszystkich darami, które służą dobru Kościoła i każdemu z nas i każdego z nas wyposaża, abyśmy w posłudze misji Kościoła charyzmatycznie posługiwali.

..Read detail
Category : Arek

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1)

..Read detail
Category : Arek
Jan Chrzciciel gdy ludzie pytali go czy jest Mesjaszem powiedział „nie jestem, ale idzie mocniejszy ode mnie; ja was chrzczę wodą, a On was będzie chrzcił Duchem Świętym.” Jezus gdy odchodził do Ojca przykazał uczniom, aby przebywali razem w oczekiwaniu spełnienia się obietnicy Ojca i powiedział: „wkrótce będziecie ochrzczeni Duchem Świętym”...Read detail
Category : Arek

1 Kor 14: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten zaś, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. (…) Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. (…) Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.

..Read detail
Category : Arek

Czym jest dar języków? Jest to najbardziej powszechny dar i najbardziej znany. Paweł Respiro w książce „Modlitwa językami” pisze tak: „modlitwa językami to dar od Boga, to łaska, która polega na tym, że człowiek modli się do Stwórcy używając języka zupełnie nieznanego. Chwaląc Pana osoba daje się prowadzić Duchowi Świętemu, poddaje się Jego natchnieniom i wypowiada słowa i samogłoski, które same w sobie nic nie znaczą. Jest więc to w pewnym sensie modlitwa kontemplacyjna, człowiek zwraca się do Boga nie za pomocą słów czy pojęć, które mają konkretne znaczenie, ale wchodzi w bezpośrednią jedność z Panem. Jest to jedność miłości.”

..Read detail
Category : Arek

Dar uzdrawiania to jak każdy charyzmat – dar darmo dany od Pana Boga dla drugich, nie dla nas, nie ku naszej pysze, ale dar jako coś, czym mamy służyć. W związku z tym, że jest to dar darmo dany, to Pan Bóg daje go kiedy chce i komu chce. Daje go szczególnie wtedy gdy głoszona jest Ewangelia, Pan Bóg po prostu potwierdza autentyczność głoszenia Ewangelii, to, że On naprawdę żyje, że jest i objawia swoją moc przez bardzo konkretne uzdrowienia i bardzo spektakularne i wyraźne uzdrowienia. To ma na celu przede wszystkim umocnić wiarę ludu, umocnić wiarę też tego, kto doznaje uzdrowienia. Często też człowiek doświadcza daru uzdrowienia w czasie sakramentu pokuty i pojednania albo w czasie Eucharystii.

..Read detail

Konferencje dla animatorów

Category : Arek
Materiały na spotkania domowe animatorów z opiekunami...Read detail
Category : Arek
Seria konferencji z duchowości prowadzonych dla animatorów przez Gabrysię Falkowską. W pierwszej konferencji mowa jest o tym po co żyje człowiek. Rozważania prowadzone są w duchu Ćwiczeń św. Ignacego z Loyoli...Read detail
Category : Arek
Konferencja Gabrysi Falkowskiej o tym w jaki sposób mamy oddawać Bogu chwałę...Read detail
Category : Arek
Konferencja Gabrysi Falkowskiej o służbie...Read detail
Category : Arek
Category : Arek
Konferencja ks. Romana na spotkania domowe animatorów. Są one częścią cyklu, w którym czytamy adhortację Papieża Franciszka o powołaniu do świętości. Druga konferencja dotyczy rozważania Ojca Świętego odnośnie do zagrożeń na drodze do świętości...Read detail
Category : Arek
Cykl konferencji głoszonych przez Gabrysie Falkowską - liderkę diakonii modlitwy wstawienniczej we Wspólnocie...Read detail
Category : Arek
Category : Arek
Misja Syna Bożego na świecie koncentruje się wokół przywrócenia człowiekowi prawdziwego oblicza – człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tak więc Jezus przychodzi na świat aby poprzez Paschę czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócić świętość człowiekowi, która jest głęboko wpisana w jego naturę. Bóg nas stworzył jako świętych – utraciliśmy świętość przez grzech. Świętość jest dla każdego. Jest stanem spełnienia i szczęśliwości, której pragnienie jest w każdym z nas...Read detail
Category : Arek
Kolejna konferencja Gabrysi Falkowskiej z serii o duchowości...Read detail
Category : Arek
Wprowadzenie ks. Romana w wydarzenia wspólnotowe w maju 2019 r...Read detail
Category : Arek
Konferencje z duchowości Gabrysi Falkowskiej...Read detail
Category : Arek
Konferencja Arka Męcla...Read detail
Category : Arek
Category : Arek
Konferencje głosi Gabrysia Falkowska...Read detail